Aelodaeth

Cynigir aelodaeth i bawb sy’n cysylltu â ni; cleifion cancr prostad, teuluoedd, ffrindiau a’r sawl sydd a’n hachos yn agos at eu calon. Ni chodir tâl. Nid oes rhaid bod yn aelod i ofyn am ein cymorth, ond anogwn ni chi i ymaelodi.

Mae gennym aelodau yng Ngheredigion, Sir Gâr, Sir Benfro, Abertawe, Castell Nedd – Port Talbot a Phen-y-bont. Nid ydym yn gwrthod dynion o bellach i ffwrdd.

Mae 8 o ysbytai mawr a 131 o feddygfeydd oddi fewn i’r ardal. Gall gleifion cancr y brostad orfod teithio cryn bellter i ymweld â chlinig neu dderbyn triniaeth.

CYFATHREBU

Nid yw’n bosib i’r aelodau i gyfarfod mewn man canolog, oherwydd maint y rhanbarth dan oruchwyliaeth y grŵp. Serch hynny, trefnwn giniawau anffurfiol yng Nghaerfyrddin ac Abertawe ar ddydd Llun cyntaf am yn ail fis. Wrth i’n rhifau i dyfu, gobeithiwn y byd cyfleoedd i gynnal cyfarfodydd rheolaidd anffurfiol, a ffurfiol gyda siaradwyr gwadd. Cynhaliwn Cyfarfod Blynyddol, fel arfer ym mis Mai.

Anogwn aelodau i ymaelodi wrth i ni godi ymwybyddiaeth ac arian oddi fewn i’w hardaloedd. Fel arall cysylltwn drwy e-bost, ffôn neu gylchlythyr.

Am fwy o fanylion am ein ciniawau tafarn cysylltwch â David, ffôn 07870 917806.